نوشته‌ها

صنعت ساختمان در کامپوزیت

صنعت ساختمان و آشنایی با کامپوزیت و استفاده از سیستم های ترکیبی یا کامپوزیت پنل

صنعت ساختمان و آشنایی با کامپوزیت در صنعت ساختمان امروزه استفاده از سیستم های ترکیبی یا کامپوزیت به شدت روبه افزایش است، چراکه بشر به وسعت کاربرد این ترکیبات پی برده و لزوم استفاده از آنها را درک نموده است. صنعت ساختمان: در پایه پلیمر به ج…
Copyright © 2017, All Rights Reserved | Designed by Alireza