مجتمع پرند واقع در شهرک کوزو فاز پنجم شهر جدید پرند

متراژ نهصد و هشتاد متر مربع نمای کامپوزیت

کارفرما شرکت توما مهندس غفاری و مهندس اکبری مدیر عامل شرکت توما

برند ورق وپآلکونام ایران در رنگهای  مسی و سفید

مدت اجرا سه ماه از عقد قرارداد توسط تیم اجرایی یاران رهنما

روش اجرایی فیکسینگ ، زیرسازی و نصب پنلهای کامپوزیت

قیمت قراردادیکصد و هیجده  هزار تومان در مترمربع کار نصب شده

Copyright © 2017, All Rights Reserved | Designed by Alireza